Thời khóa biểu

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Giờ học thường bắt đầu lúc 8:30 và kết thúc lúc 15:55 và có thời gian chuyển tiết là năm phút.

Thời khóa biểu được đăng tải tại đường dẫn sau dưới dạng pdf

Vui lòng tải về thời khóa biểu tại trang Tải về của chúng tôi.